Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych 
przez Fundację Bema20
Informacja dla klientów i zainteresowanych

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego potocznie i powszechnie RODO,

Fundacja Bema20 w Tarnowie przy ul. gen. Józefa Bema 20 informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Bema20 z siedzibą w Tarnowie przy ul. gen. Józefa Bema20 zwana dalej Fundacją.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację tylko w związku realizacją zadań statutowych z Państwa udziałem lub w związku z wymogami ustawowymi.
 3. Dzieje się to w następujących przypadkach:
  1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu:
   • podejmowania działań skutkujących zawarciem dowolnej formy współpracy między Państwem a Fundacją w związku prowadzoną przez Fundację działalnością;
   • realizowania działań statutowych Fundacji wymagających podania danych osobowych;
   • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji;
   • marketingu i promocji działalności Fundacji;
   • działań informacyjnych i archiwizacyjnych;
   • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
  2. Na podstawie odrębnej zgody w szczególności:
   • marketingu bezpośredniego usług własnych Fundacji;
   • marketingu bezpośredniego usług podmiotów współpracujących z Fundacją;
   • innych działań Fundacji, w ramach których przedmiotowa zgoda jest wymagana.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
 5. Państwa dane osobowe są przechowywane:
  1. przez okres wymagany dla prawidłowej realizacji zadania;
  2. przez okres, na jaki została wyrażona zgodna, w przypadku zgody terminowej;
  3. przez okres wymagany przepisami prawa w szczególności dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz archiwizowania dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 6. Fundacja, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem:
  1. organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa;
  2. podmiotów innych, na postawie umowy powierzenia, gdy to przekazanie jest konieczne z uwagi na realizację działań Fundacji.
 7. Fundacja, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych przepisami prawa przypadkach;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wycofania zgody wcześniej udzielonej;
  6. prawo do przeniesienia danych, w określonych przepisami prawa przypadkach;
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  8. prawo do wniesienia skargi w przypadku domniemanego naruszenia RODO.

Prawa te można realizować poprzez kontakt z Fundacją (e-mail: galeria@bema20.pl). W przypadku naruszenia przepisów  dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub miejsca pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.